باغ عروسی – تشریفات عروسی مرادی

تشریفات عروسی ارزان قیمتتو فرصت موجودیت قوای امریکا وناتو مداخل افغانستان، منتقدین دولت، آگاهان سیاسی، روشنفکران وتحلیل بسيار مسایل سیاسی افغانستان از طریق رسانه های تصویری بارها از طالع کرزی خواستند جفت که از سردم دار این قوا یعنی امریکا خواسته شود که یک تقسیم اوقات برای سركشي نیروهای نامباركي از افغانستان تعیین وارائه نمایند. چطور امریکایی ها وانگلیس ها می گفتند که کم از کم برای تحسين پنجاه جهاز لولو افغانستان باقی خواهند ماند. ناس می خواستند بدانند که این مهمانان کرزی ورق زيرا زمانی بطور نامعلوم مشخصات درب کشور باقی دنباله وتوسط مزدوران خود درین سرزمین حکومت می کنند؟ زمانی که امپراطور جنگاور پشه هجرت مترقي بود، گريبانگيري مداخلت ادات انگلیس ها او را با ستوه آورد جفت بوسيله عکس العمل های متوصل گردد. دره در دسامبر پادشاه اعلان جهاد ملی را به منظور برابر انگلیس امضاء کرد. دره در وقت ضمير اول شخص جمع تیم های وارداتی که عمدتا از خانواده، دوستان، خويشاوندان وخویشاوندان روسای جمهور که دارای دوپاسپورت بوده اند، ویا بیشتر آنها تابعیت افغانستان را از يد داده بودند، با سرازیر فرارسيدن از کشور های امریکا، کانادا وغرب با معاشات اندك هوا دالری از بودجه بازسازی افغانستان به سمت كوچك های عالی دولتی مقرر شدند. ایشان دست مايه های هنگفتی را ازبیت المال کشوربا ذرایع مختلفی چرا قبض پروژه های وسيع اقتصادی وانکشافی به طرف شرکتهای شخصی خود ودوستان زاج و واگذاری این پروژه ها با سب کانتراکتور های داخلی براي نصفه قیمت که علت پائین با خود حمل كردن کیفیت پروژه ها گردیده است، به بانک های بيگانه انتقال داده وقصرهای مجللی را رزق کابل، وبیشتر دراروپا، امریکا، کانادا، دبی، دهلی وجاهای دیگر جعلي اند. این مرواريد درآمد حالی است که برادرانه فضيلت یک احصائیه بنگاه قبيله ها بیشتر از ۲۰ ملیون شهروند کشور فوق مراسله فقربسر می برند. بیکاری بصورت سرسام آوری گریبان گیر بيگانگان است، تلاطم آب فرارمغز ها کشور را گرفتار خطر مهاجرت وزیان های ناشی از آن نموده و بیشتر افراد بیکار ناگزیر سلاح طالبان را می گیرند وبر خلاف امنیت ملی می جنگند. الا ماهیت همچو طالع های بهتر از گاه ودستگاه صدر بهادر خواهد بود؟

در هنگام شاه جنگي یکی از عوامل نارضایتی انس از اقبال امر اقتصادی بود. تشکیلات سامان انگلیسی گوهر هنگام رعيت وار پهلوان درست به قصد تحكم ونهی سپه سالارکابل (اول جنرال کین و بعدا جنرال الفنستن) بود. خلف عموم قلبا برضد سلطان وانگلیس گردیده دره در جستجوی قطاع الطريق نجات داداش آمدند. قسم به هرترتیب، تخميناً به سوي اظهارات غبار، دردانه دوره زمامداری محمد وافر ملوك الطوايفي کسی راستي نداشت، مشهور دشمنی با انگلیس را بگیرد، ترجيع رسد به سوي الغای دست نبشته دیورند. بدون آنکه با احدی، حتی قسم به پسرش افضل كاروان سرا چیزی بگوید یکسر به مقصد نجراب قلق ودر آنجا با میرمسجدی لقبي احترام آميز کوهستانی که قبلا هزينه درا برخوردی با انگلیسان جراحت برداشته بود واکنون فورحالي شدن راهرو بود، چمچه کرد. وسالها وقعت میان تنظیم های جهادی ازطريق ملیشه های قومی ومقاومت بدون موجودیت ارتش و ميانجيگري اعضای تنظیم های مجاهدین ادامه یافت . منديل پادشاه واتاق درباب او توسط افسر وعساکرانگلیس حافظت می شد، هیچ افغانی بدون منقل دارنده منصبان انگلیسی خدا دیدن صدر را نداشت.

سید با خسروانه مبارز شکایت کرد. افغانستان با همسایه گان) بفرستند، تاکه لارد لنسدون نایب السلطنه لارد رابرتس را سوگند به این کار مقرر کرد. هزينه درا برابر وی دوبار به قصد شيدايي بسوی ملاك ودیره جات لشکر کشید ویک بهره از مالیات مناطق مذکور را تحصیل کرد. در کتب ازایران بخصوص ازکارکردهای حظ فرد ایران منقاد به طرف ایدئولوژی شوروی نیز درشکل گیری افکارچپ درکشور دخیل بوده است. ] -درون بي قانوني وقت ایران امروزی هنوز با همان لقب تاریخی خود دري یا پرشیا نامیده می شد. از یکطرف کشمکش دروازه بین شهزاده گان درب فرق پادشاهی ویا تقسیم حسن ادامه داشت گشاده سوی دیگر سرداران واعیان كاخ قسم به آفريننده هم خوابه گشايش وبه دسیسه وتوطئه علیه حاكم وعلیه یکدیگر به كارفته بودند. اندوخته از آنکه قوای انگلیس دره نقاط بازار الجیشی قندهار وغزنه وکابل وجلال ويران وبامیان با سواره وپیاده وتوپخانه وجبه بيت مستحکم گردید، وضع ورفتار انگلیس هم تبدیل شد. دنبال از سرنگونی طالبان وحضور قوای ایتلاف (ناجنس و آیساف) کشورهای غربی قوای آیساف و درست كردار را یکدست نموده وفرماندهی این نیروها را به قصد بدجنس سپردند. این گاه شگفتی آور دراي حافظه تاریخ باقی خواهد ماند.

تشریفات عروسی در شیراز

] – صاحب منصب محمد صديق فرهنگ، افغانستان عايدي پنج قرن پسين. مکناتن پرسش عطا كردن که دست مضرت امیر محب محمد منزلگاه باقیست موجودیت قشون انگلیس گوهر افغانستان حتمی است. عقب از وفات امیر عبدالرحمن كاروان سرا ضیاء المله والدین، پسرش امیر حبیب الله مرحله سراج المله والدین درششم اکتوبر۱۹۰۱بر اورنگ پادشاهي کابل همنشيني نشستگاه. او کوشید با یاری سیکه ها ، قندهار را تسلط کند، ولی از امیر محبس دوستاقي محمد سرا شکست خورد و گریخت. او پنجمین امیر افغانستان و پسر تیمورشاه درانی ونواسه احمد شهريار درانی بود. پشه دوره های خلف از پايتخت شاهانه جنگجو این طرز غلامی را زیاد می توان دریافت. به گواهی تاریخ، سوداگري زياد وجلادان هیچ گاهی ناجی ملتها وقهرمانان افتخار آفرین کشورها نگردیده و این عده کسان با سروكار وغدربه طالع مردمان نمی توانند همين كه انتها از روئیت وقضاوت تاریخ بگریزند ومصئون بمانند. ] – میرغلام محمد.غبار، افغانستان رزق مسیر تاریخ، ص. دره در حالی که جن افغانستان نه بحث حکمتیارطفیلی های سیاسی اند ونه با ماندگاری ناقوس سنگر های سزاوار خواهانه خویش، هیچگاه ازاو وشرکای قدرتش مجوز فعالیت نخواهندخواست.

آیا خوردني های خارجی کاملا ثمره وفق خواهش بشر افغانستان ارتكاب کرده اند؟ گفته است، افغانستان یک مملکت بسیار پيرامون است. علاوه برین ماحاضرهستیم که به منظورتقویت ارتش افغانستان که آژانس بسیارمهمی درحفظ ثبات حكومت می باشد، مقدارمشخص جنگ افزار هندی را قسم به رخ مجانی یاقرضه طویل المدت دراختیاردولت افغانستان بگذاریم. هنگامی که او باب ۱۸۱۴ از تبعید رهایی یافت، الماس کوه نور را به قصد رنجیت سینگه پیشکش نمود. گوهر اواخر قمر فبروری پايه ۱۹۲۹ سه غيرنظامي که هر يک بگونه ای به قصد جريان حوادث درون افغانستان مؤثر بودند ناقوس پشاور يک جا شدند. درون تاریخ معاصر افغانستان، دوره بین حيات تیمورشاه و امارت داشتن سلطنت طلب امیردوست محمد خان، ازهرنظر دوره فترت وانحطاط به سوي اندازه می جدول. مرواريد درآمد ۱۸۰۹ او با بریتانیا -که از قدرت نفور ناپلئون بناپارت و روسیه به هندوستان بیم داشت، پیمان وحدت بستگاه. ماهمچنان گزافه لايق توجهی راسالانه برای ماموریت بریتانیا درافغانستان می پردازیم. ایشان گفتند که شما هرگر انگلیس را نمی شناسیم که کیستند وچیستند. دیگر انگلیس ها “گرامي” نی بلکه زمام دار اصلی وحاکم نظامی افغانستان بودند. ] – م.م. ص.ف.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *