باغ عروسی – تشریفات عروسی مرادی

تو فرصت موجودیت قوای امریکا وناتو مداخل افغانستان، منتقدین دولت، آگاهان سیاسی، روشنفکران وتحلیل بسيار مسایل سیاسی افغانستان از طریق…